VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

Všeobecné obchodní podmínky portálu mypinoystore.com registrovaném a provozovaném fyzickou osobou Bc. Danielem Kuklovským, IČ: 06202632 se sídlem Do polí 449, Psáry 252 44podnikajícím dle živnostenského zákona, nezapsaným v obchodním rejstříku (dále jen „prodávající“) pro nákup zboží na internetovém portálu mypinoystore.com (dále jen „VOP“).

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami účinnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od doby uzavření kupní smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto VOP prodávajícího upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákupu zboží na portálu mypinoystore.com (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, který si prostřednictvím portálu mypinoystore.com hodlá zakoupit u prodávajícího zboží a/nebo službu (dále jen „zboží“) nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Kupujícím (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby.

1.3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva je vyhotovena v českém nebo anglickém jazyce a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Po uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, zůstane smlouva uložená u prodávajícího a není Kupujícímu přístupná. Po svém uzavření je prodávajícím archivována.

1.4. Prodávající může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Prodávající informuje kupující o změně VOP na internetovém portálu mypinoystore.com, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP kupující mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. Uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím

2.1. Objednávka​

a) Objednávku je možné učinit on-line košíkem nebo emailem. Jakákoliv forma je závazná.

b) Objednáním zboží kupující souhlasí s VOP prodávajícího.

c) Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.

d) Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

e) Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po úplném zaplacení ceny a převzetí zboží

2.2. Prodávající na internetovém portálu mypinoystore.com propaguje zboží, a to včetně hodnoty nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty v korunách českých nebo eurech dle zvolené měny.

2.3. Možnost uzavření Smlouvy na zboží prodávajícího za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu mypinoystore.com a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na internetovém portálu.

2.4. Kupujícím objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu mypinoystore.com jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“

 

2.4. Kupující si je vědom následujících povinností vůči prodávajícímu a proto zaručuje následující:

a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu mypinoystore.com takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18let,

c) kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží

d) veškeré údaje, které poskytuje prodávající, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

e) zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,

f) se před zahájením užívání internetového portálu mypinoystore.com důkladně seznámil s těmito VOP, je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

g) zboží na internetovém portálu mypinoystore.com nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám.

2.5. Pro uzavření Smlouvy zvolí Kupující požadované množství zboží a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 500,- Kč (včetně DPH) a bez poplatku za dopravu dle článku 6. odst. 6.5 těchto VOP.

2.6. Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné.

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Kupujícího požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká dokončením objednávky ze strany Kupujícího. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Kupující uvedl v Objednávce.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Kupující sám.

III. Změna a Storno Objednávky

3.1. Objednávka je pro Kupujícího závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem mypinoystore.com, její změna je možná pouze, pokud se Prodávající ozve telefonickynebo emailem Kupujícímu s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno či změnu Objednávky je možné provést telefonicky nebo emailem. Kontakty na prodávajícího jsou uvedeny na potvrzení objednávky. Stornovat objednávku je možné nejpozději do 20:00 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží. V den doručení může Kupující změnit (a to pouze s výslovným souhlasem prodávajícího) pouze čas doručení. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno Kupujícímu, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.

3.2. Kupující je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny Nákupu.

3.3. V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená kauce Nákupu poukázána na účet Kupujícího uvedený ve stornu Objednávky (nebude-li storno takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny Nákupu) a pokud Prodávající zboží již vyexpedoval, je Kupující povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z Objednávky, na jehož zaplacení je Prodávající oprávněn započíst si odpovídající část z ceny Nákupu.

IV. Bezpečnost

4.1. Během registrace je Kupující vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Kupující je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Kupujícínese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

4.2. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je prodávající oprávněn účet Kupujícího zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

V. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

5.1. Reklamace zboží. Kupující je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned po převzetízkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat Prodávajícímu. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Kupujícímu bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za Prodávajícho předala. Kupující souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).

5.2. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Kupující právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za Prodávajícího předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu  mypinoystore.com,  identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Kupujícínáklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávají vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávajíci nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající uhradí Kupujícímu náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Kupujícího o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.4. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Kupující ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Kupující souhlasí, že Prodávající je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Kupujícího odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Kupujícího poslat Kupujícímu zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Prodávající oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

VI. Cena Nákupu a platební podmínky

6.1. Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladě.

6.2. Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Kupující jedním z následujících způsobů:

a) bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány GoPay(tzn. Kaucí);

Zvolil-li Kupující jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Prodávající není povinen Zboží z Objednávky Kupujícímu odeslat před tím, než bude Kauce na cenu za Zboží Kupujícím uhrazena.

b) bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený v proforma faktuře zaslanou Prodávajícím do 24h po přijetí objednávky.

c) hotově kurýrovi při převzetí Zboží

Zvolil-li Kupující jako způsob placení platbu hotově kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky Kurýrovi při převzetí dodaného Zboží.

6.3. Ceny Zboží uvedené na mypinoystore.com jsou uvedeny včetně DPH.

6.4. Jakmile Kupující uhradí zboží nabízené na portálu mypinoystore.com, doručí společně s objednávkou Prodávající Kupujícímu účtenku vystavenou v souladu se Zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vydá Kupujícímu bez zbytečného odkladu potom, co byla cena Zboží uhrazena jedním z výše popsaných způsobů a Zboží bylo předáno, daňový doklad, a to na e-mailovou adresu Kupujícího nebo bude ke stažení na jeho profilu na Portálu mypinoystore.com

6.5. Při Objednávce Zboží na váhu si Prodávající vyhrazuje právo dodat Zboží s váhovou odchylkou, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k požadované váze Kupujícímv Objednávce. Případný přeplatek z důvodu nižší váhy se Kupujícímu vrací zpět na bankovní účet, ze kterého platil cenu Zboží z Objednávky. V případě vyšší váhy Kupující doplácí takto vzniklý nedoplatek.

6.6. V případě, že Kupující objedná určitý počet kusů Zboží (např. kusové ovoce), u nějž je cena na Portálu mypinoystore.com jinak určena dle jeho hmotnosti, dodá Prodávající požadovaný počet kusů Zboží. Cena Zboží bude pak bez ohledu na jeho množství určena podle jeho váhy a případný přeplatek se Kupujícímu vrátí na bankovní účet, ze kterého byla cena zaplacena; v případě nedoplatku Kupující chybějící částku doplatí.

VII. Odpovědnost a záruky

7.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Prodávající tak odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady

7.2. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Kupujícímu na základě nebo v souvislosti s jednáním Kupujícího nebo okolností na straně Kupujícího.

7.3. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu mypinostore.com způsobené přerušením přívodu el. energie.

7.4. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Prodávajícího vyřídit, bude o tom Kupující informován prostřednictvím zákaznické linky Prodávajícího anebo prostřednictvím e-mailu, který Kupující uvede v Objednávce jako kontaktní.

VIII. Alkoholické nápoje a drogistické zboží

8.1. Alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Kupující je starší 18let, k předání zboží nedojde a Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8.2. Prodávající si vyhrazuje zavést omezení obdobně jako u prodeje alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé) nebo jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

IX. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující bere na vědomí, že obsah tvořící Portál mypinoystore.com (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Kupující se zavazuje používat Portál mypinoystore.com výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu mypinoystore.com

9.2. Přístup a užití Portálu mypinoystore.com ze strany Kupujícího v souladu s VOP je bezplatný.

9.3. Kupující není oprávněn používat Portál mypinoystore.com způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu mypinoystore.com. Portál mypinoystore.com je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Kupujících Prodávajícího, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu mypinoystore.com.

9.4. Kupující užívá Portál mypinoystore.com na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu mypinoystore.com jsou pouze ilustrativní.

9.5. Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu mypinoystore.com, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Kupujícího nebo jiné třetí osoby užívající Portál mypinoystore.com ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

9.6. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Kupujícího nebo jiné 3. osoby k Portálu mypinoystore.com.

9.7. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

 

X. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

10.1. O tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jak dlouhou dobu, za jakých okolností Vám můžeme zasílat obchodní sdělení a další nezbytné informace o ochraně Vašich osobních údajů se můžete dočíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů a sekci GDPR.

XI. Doručování a převzetí

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

11.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu  mypinoystore.com nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím je místně příslušným soudem soud dle sídla Prodávajícího.

12.2. V případě sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím může Kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na stránkách České obchodní inspekce. Spor je též možné řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

12.3. Prodávající je oprávněn k provozované činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

12.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 

XIII. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

Internetový portál/eshop – mypinoystore.com

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na store@mypinoystore.com. Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.

 

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 7. 2018